Zamówienia do kwoty 130.000 zł

Nazwa postępowania
Tryb
Rodzaj
Termin składania ofert
Opis
Uwagi
Status
Inny
Usługa
21.06.2024
Szpital zaprasza do składania ofert na warunkach zawartych w zaproszeniu

Inny
Usługa
31.05.2024
Zapytanie ofertowe na wykonawcę usługi: "Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego, w siedzibie Szpitala, dla kadry medycznej w zakresie zastosowania przymusu bezpośredniego". Szkolenie dla maksymalnie 50 osób, terminy 2 po 25 osób w każdym Szczegóły w zaproszeniu i załącznikach do niego.

Inny
Usługa
28.05.2024
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji ginekologicznych dzieci do 18 r. ż. oraz badań ginekologicznych
Termin składania ofert - 28 maja 2024, godz. 12:00 W związku z uwagami jednego z oferentów Udzielający zamówienia wprowadził zmiany w §1 w pkt. 2 (projekt umowy ze zmianami został zamieszczony na stronie)

Inny
Usługa
27.05.2024
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrownotnych w zakresie wykonywania świadczeń z zakresu laboratoryjnych badań diagnostycznych

Inny
Usługa
20.05.2024
Kompleksowa obsługa rachunków bankowych w walucie polskiej

Inny
Dostawa
15.04.2024
Zakup sprzętu na potrzeby Zespołu Rehabilitacji

Inny
Dostawa
08.04.2024
Dostawa podłoża transportowe oraz transportowo - namnażające do posiewu moczu oraz zestawy transportowe do PCR
Zaproszenie do składania ofert

Inny
Usługa
18.03.2024
Dzierżawa centrali telefonicznej w okresie 36 miesięcy

Inny
Usługa
15.03.2024
Usługa świadczenia stacjonarnych połączeń głosowych w okresie 36 miesięcy

Inny
Dostawa
11.03.2024
Dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do spektrometru mas MALDI biotyper sirius zgodnie z wymogami i ilościami określonymi w załączniku nr 2 do Zaproszenia - Formularz asortymentowo - cenowy.
Zaproszenie do składania ofert

Inny
Dostawa
04.03.2024
Dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do spektrometru mas MALDI biotyper sirius zgodnie z wymogami i ilościami określonymi w załączniku nr 2 do Zaproszenia - Formularz asortymentowo - cenowy.
Zaproszenie do składania ofert

Inny
Usługa
01.03.2024
Konserwacja instalacji i centrali telefonicznej szpitala

Inny
Dostawa
15.02.2024
Zakup respiratora transportowego dla małych dzieci
Dział Administracji i Zaopatrzenia

Inny
Usługa
07.02.2024
Szkolenie z zakresu zmian w VAT w podmiotach leczniczych w dniu 29-01-2024 r.
Dz. ekonomiczno - finansowy wniosek 2/2024

Inny
Dostawa
25.01.2024
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do spektrometru mas MALDI biotyper sirius
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Inny
Usługa
27.12.2023
Świadczenie stałej usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego systemów poczty zewnętrznej: Zextras Carbonio i SpamTitan - zgodnie z załącznikami